open huis de marke

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan op de pagina Aanmelden voor de brugklas.

Dank voor uw aanmelding!

Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding van leerlingen voor het Etty Hillesum Lyceum verloopt en wat we daarin verwachten van ouders en van de basisschool.

Procesbeschrijving digitale inschrijving
In principe vullen ouders het aanmeldformulier in. Desgewenst kan de basisschool de ouders hierbij ondersteunen. Fijn als je met de ouders van de leerling afstemt wanneer en hoe het compleet ingevulde formulier handmatig ondertekend kan worden.

 • Ouders/verzorgers maken een account aan en ontvangen vervolgens een mail met inloggegevens waarmee zij hun kind aan kunnen melden.
 • Na invulling en verzending ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van de aanmelding. Het formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat NAW-gegevens, het tweede deel betreft de schoolkeuze. Dit laatste kan pas ingevuld worden nadat het schooladvies bekend is.
 • Als het complete formulier is ingezonden, kan de digitale aanmelding worden gedownload, geprint en door ouders en school samen worden ondertekend. Een schriftelijke handtekening van zowel de basisschool als de ouder/verzorger blijft namelijk vooralsnog noodzakelijk.

De basisschool verstuurt de ondertekende aanmeldingsformulieren per post naar het Etty Hillesum Lyceum, Centrale Aanmelding (t.a.v. Peter Liet, Laan van Borgele 60, 7415DJ Deventer).
oso dosier
OSO-dossier

Wil je voor 1 maart 2020 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Uitslag IQ test
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Uitleg aanmelden

Klik hier om te zien hoe de verschillende stappen van het aanmeldproces verlopen. Per stap is een screenshot gemaakt van het scherm dat je te zien krijgt als je de verschillende stappen doorloopt. Zo krijg je een indruk van het gehele proces en de informatie die gevraagd wordt.

 

Als uw kind in leerjaar 2 of hoger instroomt bij Het Vlier of één van onze andere scholen, bijvoorbeeld door

 • overstappen vanuit een andere voortgezet onderwijs school in de stad of regio, of
 • verhuizing naar Deventer

gebruikt u het ‘aanmeldformulier leerjaar 2 en hoger’ om uw zoon of dochter aan te melden.

Als het mogelijk is, ontvangen wij uw aanmelding liefst vóór 16 maart 2020.
Mocht dat niet lukken, wilt u er dan voor zorgen dat de aanmelding van uw zoon of dochter vóór de start van het nieuwe schooljaar bij ons bekend is?

Download hier het inschrijfformulier.

Dank voor uw aanmelding!

Onderwijs

Hieronder kunt u de brochures en flyers van onze school downloade

 

Brochures

Flyeers

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

Ouderraad: wij denken mee!

Als ouders van leerlingen op De Marke Noord en Zuid en het Corberic denken we graag mee met de school. Over alles dat met het onderwijs, de school, het beleid, de activiteiten, de eisen en de dagelijkse gang van zaken te maken heeft. Dat is belangrijk, want het gaat om het onderwijs en de toekomst van onze (en dus ook jóuw) kinderen!

Frisse blik!

Als betrokken ouders kijken we samen met de directie van de school met een frisse blik naar het schooljaar. Zo helpen we om het beste uit de school én de schooltijd van onze kinderen te halen.

Wat we doen?

We vergaderen een paar keer per jaar (samen met de directie van de school), organiseren een jaarlijks evenement, leveren een bijdrage aan de diploma-uitreiking en sluiten het schooljaar af met een etentje.

Theateravonden met relevante thema’s

We organiseren verrassende, leuk en leerzame theateravonden met onderwerpen die iedere ouder van schoolgaande jongeren tegenkomt. De voordelen en gevaren van social media, omgaan met geld… Dit schooljaar 2020/2021 is NIX18 het thema. Hoe gaan jij en jouw kind om met alcohol, roken en drugs?

Vergaderdata ouderraad, schooljaar 2020/2021 | Locatie Noord | 19.30 uur:

8 september 2020
6 oktober 2020
1 december 2020
12 januari 2021
21 januari vergadering gezamenlijke ouderraden op het Stormink 2021
16 februari 2021
30 maart 2021
11 mei 2020

OR-leden

 • Janine Jansen (voorzitter)
 • Suzanne van Lochem (penningmeester)
 • Vacant (secretaris)
 • Niels Bronsgeest
 • Erick Rondhuis
 • Harrit van Pijkeren
 • Ruud van Gurp

OR en oudervereniging

Het Etty Hillesum Lyceum, waar De Marke en het Corberic deel van uitmaken, heeft als onderwijsorganisatie een oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het EHL zijn daar automatisch lid van. U dus ook. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage die u aan de school van uw kinderen betaalt is ook de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Heb jij punten van aandacht?

De OR is een aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs op Het Stormink betreffen. We zijn in principe niet het aangewezen orgaan om individuele problemen op te lossen. We kunnen onderwerpen wél op de agenda zetten en bespreken met het management van De Marke, en op die manier bijdragen aan het vinden van een structurele oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kun je ons altijd mailen.

Wil jij ook meedenken?

Deelnemen aan de ouderraad is leuk en het vergt niet veel van je tijd! Je bent welkom in een gezellige club betrokken ouders. Graag tot ziens! Meer weten? Of je direct aanmelden? Stuur vrijblijvend een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoolgidsen per school

Hier kun je de schoolgids van onze school downloaden. Dit is de schoolgids van schooljaar 2019/20. De nieuwe schoolgids van 2020/21 is kort na de zomervakantie klaar.

 

Vakantie/verlof/vrij

Vakantierooster 2020-2021

 • Herfstvakantie
  12 oktober – 23 oktober 2020 (let op: 2 weken)
 • Kerstvakantie
  21 december – 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie
  22 februari – 26 februari 2021
 • Goede Vrijdag en Pasen
  2 april en 5 april 2021 (let op: Goede Vrijdag voor personeel een werkdag)
 • Meivakantie
  26 april – 7 mei 2021
 • Hemelvaart
  13 mei en 14 mei 2021
 • Tweede pinksterdag
  24 mei 2021
 • Zomervakantie
  12 juli – 20 augustus 2021

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Klik hier voor het aanvraagformulier voor korter dan 10 dagen.

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Ziek melden
Is uw zoon/dochter ziek, wilt u dit dan doorgeven tussen 8 uur en 9 uur op 0570-504680. Dit geldt voor alle leerlingen van De Marke en het Corberic. U kunt ook een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U hoeft uw zoon/dochter niet dagelijks ziek te melden. Zit er echter een weekend of een vrije dag tussen wilt u dan opnieuw contact opnemen. Is uw zoon/dochter weer beter, wilt u dan uw kind beter melden via de mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wil uw zoon/dochter zich tijdens schooltijd ziek melden dan moet hij/zij zich afmelden op school. Op de locatie Noord meldt de leerling zich af bij de meldkamer en op de locatie Zuid meldt de leerling zich af bij de administratie. De medewerker zal dan telefonisch contact met u opnemen alvorens uw zoon/dochter de school verlaat.

Medische afspraken
Heeft uw zoon/dochter een medische afspraak wilt u dit dan doorgeven via 0570-504680 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Let op: wél graag vooraf doorgeven.
Voor het verlaten van de school, tijdens schooltijd, heeft uw zoon/dochter een pleinbriefje nodig. Dit briefje kunnen de leerlingen halen bij de meldkamer op De Marke, Noord en bij de administratie op De Marke, Zuid. Dit geldt niet voor eventuele lessen op een andere locatie. De leerlingen gaan dan onder begeleiding van een medewerker.

 

 

Protocollen

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Het leerlingenstatuut wordt op dit moment herzien door de leerlingenraad en binnenkort vastgesteld. Het nieuwe statuut wordt daarna hier op de website geplaatst. 

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er protocollen in opgenomen over hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan is voor interne medewerkers te vinden is op SharePoint en dat ter inzage kan worden opgevraagd bij het directiesecretariaat.

De vertrouwenspersoon binnen school is het eerste aanspreekpunt bij klachten en ongewenst gedrag (zoals agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie). De vertrouwenspersoon geeft advies over de procedure en schakelt waar nodig professionele hulp in. Je vindt de vertrouwenspersonen per locatie in de schoolgids.